•  آشپزخانه ما وعده های غذایی را فقط در روزهای جمعه ، شنبه و یکشنبه تهیه می کند. برای سفارشات خود ، تقریباً 72 ساعت قبل اجازه دهید تا غذای شما برای تاریخ تحویل آماده باشد.